logon.jpg

תמיכות שנה 2017
הדרכה ודפים להורדה
 
  טרם החל רישום לשנת 2018 , מועד פתיחת האתר לרישום יפורסם באתר העירייה ובעיתונות .
 
  
בקשה לתמיכה תעשה באמצעות רישום והתחברות לאתר  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
חיבור לטפסים שנים קודמות 
 
לרשותכם קישור לאתר התמיכות  משנת  2014 - http://ashdodpt2014.099web.co.il/default.aspx
לרשותכם קישור לאתר התמיכות משנת 2015 - http://ashdodpt2015.099web.co.il/
לרשותכם קישור לאתר התמיכות משנת 2016 - http://ashdodpt2016.099web.co.il
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099