logon.jpg

תמיכות שנה 2017
אודות
 

תמיכות עיריית אשדוד עבור תאגידים שלא למטרת רווח לשנת 2017 

 
תאגידים ללא כוונת רווח הרשומים כחוק ופעילים בתחומים : תרבות, רווחה, ספורט, חינוך, כוללים לאברכים, פעילות וולונטרית כללית  פיתוח בתי כנסת בתחום העיר אשדוד, בניית מוסד להשכלה גבוהה ,סיוע ברכישת אמבולנס  רשאים להגיש בקשה לעירייה לתמיכה  .  
 
על העמותה לבצע תהליך הרשמה ובהמשך למלא את הטפסים הנדרשים לסרוק טפסים מלאים וחתומים בהתאם להנחיות המפורטות .
הבקשה תתקבל דרך אתר זה בלבד.
מחלקת התמיכות תעביר הדרכה וסיוע לעמותות במילוי הבקשות דרך האתר. 
 
ניתנת בזה הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות של הרשויות המקומיות בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2017  בתחומים הרשומים מעלה ובהתאם לקריטריונים המפורסמים.
 
 
 ניתן להגיש בקשה לתמיכה לשנת 2017 בין התאריכים
 8.11.2016 עד  26.12.2016 .   ז' בחשון תשע"ז עד כו' בכסליו תשע"ז
 
 
שימו לב!
 
1.בתאריך 26.12.2016  כו' בכסליו תשע"ז ינעל האתר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות ,אך תינתן אפשרות להשלמת ניירת למסמכים מיוחדים,כגון ניהול תקין 2017  (מועד אחרון להגשתו יפורסם בנפרד).
 
2.בקשה שלא תוגשנה בהתאם לנדרש ובקשה לא מלאה- לא תובאנה לדיון.
 
3.מתן התמיכות כפוף לאישור תקציב 
 
יודגש: תקציב העירייה לשנת 2017 טרם אושר ולכן שחרור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית נשוא התמיכה, ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר התמיכה המאושרת לכל אחד מהנתמכים עד לאחר אישור תקציב העירייה לשנת 2017. 
 
 
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099